Ambasador Sattler posjetio Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo

Ambasador Sattler posjetio Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo

Ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, posjetio je 08. novembra 2021. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo posjetio.

Tokom posjete ambasador se upoznao sa dosadašnjim postignućima Ureda u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije, te aktivnostima koje Ured namjerava provesti u narednom periodu.

Tom prilikom šef Ureda, Erduan Kafedžić, izjavio je: "Zbog činjenice da korupcija ugrožava vladavinu prava, predstavlja negaciju ljudskih prava i ugrožava ekonomski razvoj, efikasna borba protiv korupcije uključuje pomoć, saradnju, razmjenu iskustava i multidisciplinaran pristup. Evropska unija nam kontinuirano pruža značajnu pomoć u uspostavi i nadogradnji antikoruptivnog sistema Kantona Sarajevo. Postoji potreba da se dodatno jača pravni okvir radi rješavanja postojećih manjkavosti u sistemu prevencije i borbe protiv korupcije".

Ambasador Sattler je izjavio: "Ohrabrujuće je vidjeti da Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo kontinuirano bilježi dobre rezultate. Ured je prepoznat kao najprofesionalnije tijelo za borbu protiv korupcije u zemlji, zbog posvećenosti tima, ali i zbog pravnog okvira koji promoviše integritet i transparentnost. Sistem prevencije korupcije koji je uspostavljen u Kantonu Sarajevo je dokaz da nema prepreka za uvođenje rigoroznih provjera integriteta koje obuhvataju objavljivanje imovinskih kartona i na drugim nivoima vlasti, posebno kroz donošenje zakona o sukobu interesa u skladu sa standardima EU, kao i kroz izmjene i dopune Zakona o VSTV-u koje bi uvele provjeru integriteta za nosioce pravosudnih funkcija".

Šef Ureda je također predstavio informacioni sistem koji Ured koristi, a obuhvata sedam javno dostupnih registara kojima se promovira transparentnost javnog sektora Kantona Sarajevo, omogućava uvid u imovinu nosioca javnih funkcija, sprečava sukob interesa i ostvaruje uvid u trošenje javnih sredstava. U cilju transparentnije prezentacije podataka koji se odnose na procese zapošljavanja i utrošak sredstava u javnom sektoru, kreirana su još tri izvještaja u analitici online Registra zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo, a koji su od danas dostupni javnosti. Izvještaji se odnose na ukupan iznos osnovnih plata na godišnjem i mjesečnom nivou, ukupan iznos osnovnih plata po statusu vlasništva institucija na godišnjem nivou, kao i kretanje ukupnog iznosa osnovnih plata po godinama. Navedeni izvještaji kreirani su kako bi se lakše i adekvatnije mogli pratiti koruptivni rizici i potencijalne nepravilnosti u procesima zapošljavanja u javnom sektoru, posebno u kritičnim momentima kao što su izbori ili promjena vlasti.

Aktivnosti koje Ured provodi prepoznate su u Izvještaju nezavisnih eksperata o pitanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini (tzv. Priebeov izvještaj) kao dobar primjer borbe protiv korupcije. Također se u Izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2021. godinu konstatuje da se u Kantonu Sarajevo nastavljaju pozitivni trendovi, te da je Ured nastavio ostvarivati napredak u prevenciji i borbi protiv korupcije.

Izvor: akta.ba

Prijavi korupciju
Poslednji prijavljeni slučajevi korupcije

Trenutno nema prijavljenih slučaja korupcije.

Rezultati prijava
Trenutno nema rezultata prijava korupcije.
Ova stranica je izrađena uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
UPFBIH
Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel: +387 (33) 552 460 | Fax. +387 33 552 461
info@upfbih.ba | www.upfbih.ba
PRAVNA POMOĆ
Portal za besplatnu pravnu pomoći članovima Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH