Arhiva prethodnih pitanja

Odgovoreno: 23.03.2021
Pitanje : 

Da li je ugovorni organ dužan obavijest o javnoj nabavci objaviti u Službenom glasniku?

Odgovor ( Pravni savjetnik Treći Pravnik | 24.03.2021 )

Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH 39/14") u članu 36. definisao je objavljivanje obavještenja o javnim nabavkama:

(1) Sva obavještenja o nabavci, dodjeli ugovora, poništenju postupka javne nabavke, dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti i prethodno informacijsko obavještenje kao i sažetak obavještenja o nabavci na engleskom jeziku, ugovorni organ objavljuje na portalu javnih nabavki. Sažetak svih obavještenja objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

(2) Obavještenja iz stava (1) ovog člana pripremaju se i šalju na objavljivanje elektronski, u formi, na način i u rokovima koji se definiraju podzakonskim aktom koji donosi Agencija.

(3) Obavještenja iz stava (1) ovog člana ugovorni organ može dodatno objaviti i u drugim publikacijama ili na drugoj internetskoj stranici, pod uslovom da se ta obavještenja ne smiju objaviti prije dana njihovog objavljivanja na portalu javnih nabavki. Takva dodatno objavljena obavještenja ne smiju sadržavati druge informacije, osim onih objavljenih na portalu javnih nabavki.

(4) U slučaju postupka javne nabavke čija je vrijednost definirana u članu 14. stav (5) ovog zakona, sažetak obavještenja o nabavci na engleskom jeziku obavezno se objavljuje na portalu javnih nabavki.

(5) Dodatno objavljivanje iz stava (4) ovog člana ugovorni organ može koristiti i u slučaju kada je vrijednost javne nabavke manja od iznosa iz člana 14. stav (5) ovog zakona.

Odgovoreno: 23.03.2021
Pitanje : 

Ko vrši nadzor nad radom stečajnog upravnika?

Odgovor ( Pravni savjetnik Treći Pravnik | 24.03.2021 )

Prema članu 27. Zakona o stečajnom postupku FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18) upravljanje imovinom i vršenje službe stečajnog upravnika podliježe pravnom nadzoru stečajnog sudije. Stečajni sudija može zahtijevati od stečajnog upravnika informaciju o stvarnom stanju i poslovodstvu. Ukoliko stečajni upravnik ne ispunjava svoje obaveze, stečajni sudija može nakon prethodne opomene stečajnom upravniku odrediti novčanu kaznu u iznosu od 500,00 KM do 1.700,00 KM. Ako postoji važan razlog stečajni sudija može stečajnog upravnika smijeniti i imenovati drugog stečajnog upravnika. Protiv odluke stečajnog sudije stečajni upravnik ima pravo žalbe. Žalba u ovom slučaju ne odlaže izvršenje rješenja.

Odgovoreno: 23.03.2021
Pitanje : 

Da li pravno lice može biti novčano kažnjeno ukoliko ne dostavi podatke koje od njega traži Federalni zavod za statistiku

Odgovor ( Pravni savjetnik Treći Pravnik | 24.03.2021 )

Zakonom o statistici FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 63/03 i 9/09), dio - kaznene odredbe, u članu 43. definisano je da će se novčanom kaznom od 500,00 KM do 10.000,00 KM za prekršaj kazniti izvještajna jedinica - pravno lice ako ne dostavi tražene podatke u sadržaju i određenom roku, odnosno ne dopuni iskazane podatke u skladu s upustvima i u datim rokovima i ako dostavi nepotpune ili netačne podatke ili onemogući provjeravanje podataka (čl. 29. i 31.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM i odgovorno lice u organu uprave, privrednom društvu, ustanovi, instituciji koje ima javna ovlaštenja, kao i u drugim pravnim licima.

Za prekršaj iz člana 43. stav 1. ovog zakona kaznit će se izvještajna jedinica - fizičko lice novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.500,00 KM.

Odgovoreno: 23.03.2021
Pitanje : 

Da li trgovac ima obavezu da plaća naknadu za plastične kese tregerice čija debljina stjenke ne prelazi 15 mikrona?

Odgovor ( Pravni savjetnik Treći Pravnik | 24.03.2021 )

Uredbom o naknadi za plastične kese tregerice („Službene novine FBiH“, broj: 9/14) u članu 3. defnisano je da su obaveznici plaćanja naknade trgovci registrovani na području Federacije Bosne i Hercegovine, koji troše za vlastite potrebe ili stavljaju u promet plastične kese tregerice.

U članu 4. Uredbe definisana je visina i način obračuna i plaćanja naknade:

Visina naknade za stavljanje u promet plastične kese iznosi 0,05 KM po komadu, odnosno 50,00 KM po jednom pakovanju od 1000 komada plastičnih kesa.

Naknadu iz stava 1. ovog člana obveznik plaćanja obračunava na osnovu podataka o količini plastičnih kesa stavljenih u promet prema Izvještaju iz člana 5. stav 2. Uredbe.

Naknada za stavljanje u promet plastičnih kesa, koje nisu obuhvaćene Izvještajem iz člana 6. stav 3. Uredbe, iznosi 0,08 KM po komadu, odnosno 80,00 KM po jednom pakovanju od 1000 komada plastičnih kesa.

Obaveza plaćanja naknade iz stava 3. ovog člana utvrđuje se rješenjem nadležnog inspekcijskog organa, obračunata na osnovu razlike stvarnih u etnosu na zalihe iskazane u izvještajima obveznika.

Odgovoreno: 23.03.2021
Pitanje : 

Koji sud je nadležan za žalbu na prvostepenu presudu koja je donesena na općinskom sudu u Sarajevu?

Odgovor ( Pravni savjetnik Treći Pravnik | 24.03.2021 )

Sud nadležan za žalbu na prvostepenu presudu Općinskog suda u Sarajevu je Kantonalni sud.

Odgovoreno: 23.03.2021
Pitanje : 

Šta sve trebam imati sa sobom na pripremnom ročištu?

Odgovor ( Pravni savjetnik Drugi Pravnik | 24.03.2021 )

Na pripremno ročište potrebno je ponijeti sve što će pomoći da raspravljate o predmetu. Pored tužbe i odgovora na tužbu ponesite i sve dokaze koji mogu pomoći u konkretnom slučaju, a sve kako biste iste mogli koristiti u sudnici.

Odgovoreno: 23.03.2021
Pitanje : 

Šta mora sadržavati žalba?

Odgovor ( Pravni savjetnik Treći Pravnik | 23.03.2022 )

Žalba mora sadržavati:

- oznaku presude protiv koje se izjavljuje žalba (broj i datum presude),

- izjavu da se presuda pobija u cjelini ili u određenom dijelu (navesti kojem dijelu),

- razlog(e) žalbe,

- potpis i pečat podnositelja žalbe.

Odgovoreno: 22.11.2019
Pitanje :  Poštovani, Da li je u Zakon o poreznoj upravi FBiH propisan apsolutni rok zastare za razrez i naplatu poreza?
Odgovor ( UPFBiH | 22.11.2019 ) Prema Zakonu o poreznoj upravi FBiH ne postoji apsolutni rok zastare za razrez i naplatu poreza. S tim u vezi, Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je premijeru Vlade FBiH, Ministarstvu finansija FBiH i Poreznoj upravi FBiH inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi FBiH iz razloga što po važećem Zakonu nije propisan apsolutni rok zastare za razrez i naplatu poreza, što znači da porez ne zastarijeva i da porezna tijela mogu postupati uvijek i po vlastitoj volji. Institut apsolutne zastare postoji u svim zemljama u okruženju i Europi. Svrha instituta zastare je da doprinese ostvarenju pravne sigurnosti i sprečavanju stanja trajne pravne zaštite. Pravni poredak i pravna sigurnost ne trpe postojanje trajnog stanja u kojem se prava ne ostvaruju i obaveze ne izvršavaju, te se i vrijeme pravne zaštite mora ograničiti zakonom. Ukoliko država nije prepoznala interes i naplatila poreze u razumnom roku od njihovog nastanka, zastara se nameće kao neka vrsta kazne zbog nebrige. Predlaganjem uvođenja instituta apsolutne zastare ne želi se omogućiti neplaćanje poreznih obaveza, već doprinijeti efikasnosti rada poreznih organa i učinkovitijoj naplati poreza. Ukoliko se ne uvede institut apsolutne zastare za nekoliko godina porezni organi bit će zagušeni velikim brojem starih predmeta, tako da će se dovesti u pitanje njihova efikasnost u rješavanju budućih poreznih prijava. Također, potrebno je više raditi na pitanju prevencije, edukacije i promovisanju ekonomskog patriotizma, a sve u cilju jačanja poreske odgovornosti i poreske discipline. Obzirom da se ne radi o složenim i obimnim izmjenama i da je riječ o samo jednom članu Zakona, UPFBiH je predlažilo da se Zakon razmatra po skraćenom postupku.
Odgovoreno: 01.11.2019
Pitanje :  Zakon o komunalnim djelatnostima TK, na koji se Općinski organ poziva, je jako konfuzan i on ustvari govori, prije svega, o komunalnim djelatnostima i uslugama, koje Općina organizuje! Međutim,pominje se i ta famozna KOMUNALNA NAKNADA, gdje je potpuno nejasno za šta se ona plaća i po kojem osnovu, posebno jer svaka od firmi koje daju ovim zakonom propisane usluge, to nama naplaćuje! Prema sadašnjim saznanjima, neke općine u Kantonu to naplaćuju a neke ne! Ali je interesantno da se u Općini Živinice nije plaćala Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta a u suštini je to isto!
Odgovor ( UPFBiH | 01.11.2019 ) Mi smo napravili detaljnu analizu komunalnih naknada po kantonima i došli do zaključka da se komunalna naknada plaća u većini općina i gradova u FBiH. Svi kantoni imaju zakone o komunalnim djelatnostima. Međutim, postoje i općine u kojima se komunalna naknada ne naplaćuje, što je slučaj sa Kantonom Sarajevo, gdje je donesena Odluka da se sredstva po osnovu komunalne naknade obezbjeđuju iz Budžeta. Također, kontaktirali smo i neke od općina iz drugih kantona u kojima se komunalna naknada trenutno ne naplaćuje (općina Jablanica, općina Doboj Istok) i dobili informaciju da se u tim općinama planira početi sa naplatom iste. Nakon konsultacija sa ekspertima, zaključili smo da osnov za plaćanje ove naknade postoji u zakonima o komunalnim djelatnostima, kojeg donose kantoni i kada je u pitanju ustavna nadležnost za donošenje ovih zakona, nismo pronašli ništa sporno. Prema članu III. 4. e) Ustava FBiH, u isključivoj nadležnosti kantona je utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguranja javnih službi. Kada su u pitanju namjena i način određivanja visine komunalne naknade, Zakon o komunalnim djelatnostima propisuje da je namjena ove naknade pokrivanje cijena iz segmenta zajedničke potrošnje (održavanje javnih površina, javna rasvjeta, dekoracija, i sl). Cijena komunalne naknade određuje se u zavisnosti od zone, namjene, korisne površine objekta i vrijednosti boda komunalne naknade. Shodno navedenom, želimo ukazati da postoji razlika između naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, koja je propisana Zakonom o građevinskom zemljištu FBiH i između komunalne naknade koja je propisana Zakonom o komunalnim djelatnostima. Obaveza plaćanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, kao što ste već upoznati, proglašena je neustavnom i neće se morati plaćati, ali obaveza plaćanja komunalne naknade i dalje postoji. Također, na osnovu izvršene uporednopravne analize došli smo do zaključka da je obaveza plaćanja komunalne naknade propisana Zakonom o komunalnim djelatnostima Republike Srpske, BD BiH, kao i zakonima u zemljama regiona. Svjesni smo da plaćanje komunalne naknade predstavlja još jedno dodatno opterećenje i namet za poslodavce. Grupacije poslodavaca kantona pri UP FBiH mogu pokrenuti inicijative da se sredstava za segment zajedničke komunalne potrošnje obezbijede iz Budžeta, na način kako je to regulirano u Kantonu Sarajevo, ili da pokrenu inicijative za smanjenje komunalne naknade, uz napomenu da se ne može pozivati na Presudu Ustavnog suda, broj: U-64/17 od 23.10.2018, jer se Presudom proglašava neustavnom naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, a ne komunalna naknada.
Prijavi korupciju
Poslednji prijavljeni slučajevi korupcije

Trenutno nema prijavljenih slučaja korupcije.

Rezultati prijava
Trenutno nema rezultata prijava korupcije.
Ova stranica je izrađena uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
UPFBIH
Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel: +387 (33) 552 460 | Fax. +387 33 552 461
info@upfbih.ba | www.upfbih.ba
PRAVNA POMOĆ
Portal za besplatnu pravnu pomoći članovima Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH