Šta UPFBiH radi sa prijavama

 

Pristigle prijave korupcije će biti izanalizirane i ako se ustanovi da nema sumnje u njihovu vjerodostojnost i ukoliko postoji vjerovatnoća da su opravdane proslijedit ćemo ih nadležnim organima uz osvrt Udruženja poslodavaca FBiH. Prijave za koje postoji sumnja u njihovu vjerodostojnost biće samo proslijeđene nadležnim organima.

UPFBiH će putem web stranice www.poslovanjebezkorupcije.ba izvještavati o statusu prijava korupcije i rezultatima prijava, uz strogo vođenje računa o zaštiti ličnih podataka, u okviru baze podataka prijavljenih slučaja korupcije.

Sve popunjene prijave koje se zaprime preko online obrasca za prijavu slučajeva korupcije se uredno protokolišu u okviru UPFBiH.

UPFBiH ne vrši zastupanje stranaka niti se mješa u bilo kojem postupku koji se može voditi ili se vodi pred pravosudnim ili organima uprave u BiH. UPFBiH ne tumači presude donesene u bilo kojem stepenu pred sudovima u BiH, niti može na bilo koji način da utiče na pravosudne organe radi bržeg rješavanja nečijeg predmeta.

UPFBiH ne radi administrativne ili slične stvari za koje je isključivo nadležna država i njena administracija.

 

Prijavi korupciju
Poslednji prijavljeni slučajevi korupcije

Trenutno nema prijavljenih slučaja korupcije.

Rezultati prijava
Trenutno nema rezultata prijava korupcije.
Ova stranica je izrađena uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
UPFBIH
Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel: +387 (33) 552 460 | Fax. +387 33 552 461
info@upfbih.ba | www.upfbih.ba
PRAVNA POMOĆ
Portal za besplatnu pravnu pomoći članovima Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH